Zarządzenie Dyrektora ZPSM w Żorach z dn. 26.01.2022
w sprawie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
(zdalne nauczanie)

***

Komunikat w sprawie egzaminów promocyjnych w roku szkolnym 2020/2021

Zachęcamy do zapoznania się z treścią komunikatu informującego o regulacjach dotyczących nieprzeprowadzania egzaminów promocyjnych oraz końcowych w roku szk. 2020/2021.

***

KOMUNIKAT

W dniu 30 kwietnia 2021 r. zostało ogłoszone nowe rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Wejście w życie nowego rozporządzenia zostało ustalone na dzień 3 maja 2021 r.

Rozporządzenie zostało ogłoszone w  Dzienniku Ustaw z 2021 r. pod poz. 824,
z którego wynika, że od dnia 3 maja 2021 r. do dnia 30 maja 2021 r. ogranicza się funkcjonowanie publicznych i niepublicznych szkół artystycznych realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne oraz placówek artystycznych (kształcenie zdalne).

Szczegóły zawarte są na stronie CEA.

***

Szanowni Rodzice i Nauczyciele, Drodzy Uczniowie!

W związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27.XI.2020 r., zmieniającym termin ferii zimowych na 4 – 17. stycznia 2021 r., nastąpią także zmiany w planie pracy szkoły: 

21 stycznia 2021 r. – ostateczny termin wystawiania ocen za pierwsze półrocze

25 stycznia 2021 r. – śródroczna konferencja klasyfikacyjna.

Informuję również, iż nie odbędą się tegoroczne przesłuchania semestralne. Ocenę śródroczną z instrumentu głównego wystawia nauczyciel.

Z wyrazami szacunku
Estera Manderla
Dyrektor ZPSM w Żorach

***

KOMUNIKAT

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27.XI. 2020 r. ferie zimowe na terenie całego kraju odbędą się w terminie od 4 do 17 stycznia 2021 r.

Estera Manderla
Dyrektor ZPSM w Żorach

Dodatkowo informujemy, iż zimowa przerwa świąteczna trwa od 23 do 31 grudnia 2020.

***

Zdalne nauczanie

Informujemy, iż zdalne nauczanie w ZPSM w Żorach zostaje przedłużone do dnia 29 listopada 2020.

Informacje dla dyplomantów PSM II st. zostaną opublikowane w kolejnym komunikacie.

***

Komunikat

W związku z uruchomieniem platformy Microsoft Teams oraz funkcjonowaniem dziennika elektronicznego MobiReg w naszej szkole, rekomendujemy korzystanie z tych form komunikacji. Są one sprawdzone i bezpieczne. Prosimy, by nie korzystać z komunikatorów społecznościowych, gdyż są one niedostatecznie zabezpieczone. Jednocześnie informujemy, iż korzystanie z platformy MS Teams może się odbywać z wykorzystaniem smartfonów.

***

INFORMUJEMY, ŻE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM  DOKUMENTEM, jaki stanowi Komunikat Centrum Edukacji Artystycznej w sprawie planowanych zmian w pracy szkół artystycznych w kontekście ogłoszonych przez Rząd w dniu 23 października 2020 r. obostrzeń związanych z epidemią COVID-19

DYREKCJA OGRANICZA FUNKCJONOWANIE ZPSM w ŻORACH W OKRESIE OD DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 2020 r. DO DNIA 8 LISTOPADA 2020 r. POPRZEZ REALIZACJĘ WSZYSTKICH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH ARTYSTYCZNYCH Z WYKORZYSTANIEM TECHNIK I METOD KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ.

A OTO ZASADY  FUNKCJONOWANIA SZKOŁY W TYM OKRESIE.

Dyrektor ZPSM w Żorach wdraża następujące wytyczne w okresie od dnia 26.10 – 08.11.2020:

 – WSZYSTKIE ZAJĘCIA EDUKACYJNE (indywidualne i zespołowe/grupowe) odbywać się będą z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość, zgodnie z obowiązującym szkolnym planem lekcji.

– Wszelkie problemy uniemożliwiające wzięcie udziału w nauce zdalnej, uczniowie są zobowiązani zgłaszać swoim nauczycielom, następnie nauczyciele Kierownikom Sekcji, a Kierownicy –  Dyrektorowi Szkoły.

 – Komunikacja nauczyciel-rodzic-uczeń odbywać się będzie za pomocą Dziennika Elektronicznego (e-dziennik) – Mobireg. Bardzo prosimy, aby wszyscy uczniowie zalogowali się na swoje konto w e-dzienniku. Loginy i hasła dla uczniów klas I – III cyklu 6–letniego oraz klasy I cyklu 4-letniego PSM I stopnia zostaną przesłane na konta rodziców w e-dzienniku.

– Zajęcia indywidualne odbywać się będą przy użyciu sprawdzonych dotychczas komunikatorów cyfrowych typu: Messenger, WhatsApp, Skype, itp.. Po odbyciu zajęć nauczyciel wpisuje uczniowi w e-dzienniku „inna obecność”.

 – Zajęcia grupowe w formie zdalnej przesyłane będą jako pliki cyfrowe przez e-dziennik zgodnie z planem lekcji. Odczytanie przez ucznia wiadomości jest równoznaczne z obecnością na zajęciach i wpisem przez nauczyciela adnotacji w e-dzienniku „inna obecność”.

– !!! Uczniowie PSM I stopnia (lub ich rodzice, w przypadku dzieci młodszych) komunikują się z nauczycielem zajęć teoretycznych i zespołowych za pomocą dziennika elektronicznego, przystosowując się jednocześnie do komunikacji przez platformę Microsoft Teams, do której zostały rozdane loginy i hasła.

 – !!! Uczniowie PSM II stopnia komunikują się z nauczycielem zajęć teoretycznych i zespołowych za pomocą dziennika elektronicznego, przystosowując się jednocześnie do komunikacji przez platformę Microsoft Teams, do której zostały rozdane loginy i hasła. Po  potwierdzeniu, iż komunikacja tą drogą jest możliwa, nauczanie od 3.11.2020 odbywać się będzie na tej platformie (online).

 – Nauczyciele, którzy nie mają możliwości prowadzenia zajęć przy użyciu technik i metod kształcenia na odległość, prowadzą w. w. zajęcia w budynku szkoły.

– Odpowiedzialnymi za organizację i nadzorowanie pracy poszczególnych Sekcji są ich Kierownicy – kontakt przez dziennik elektroniczny. Kierownicy Sekcji zobowiązani są do przekazywania na bieżąco informacji Dyrektorowi Szkoły.

 – Odpowiedzialnym za dziennik elektroniczny MobiReg oraz platformę MS Teams, a także organizację sprzętu (w ramach możliwości Szkoły) jest Wicedyrektor Szkoły. Pomoc techniczna (problemy z logowaniem itp.): Wicedyrektor Szkoły oraz sekretariat (kontakt telefoniczny i mailowy).

 Estera Manderla – Dyrektor ZPSM w Żorach

***

Komunikat

Informujemy, iż w związku z wejściem w życie Rozporządzenia MEN z dn. 16 października 2020, zmieniającego dotychczasowe rozporządzenie ograniczające funkcjonowanie szkół w czasie pandemii, następuje zmiana w sposobie prowadzenia zajęć w naszej szkole ze stacjonarnego na zdalny w przypadku następujących przedmiotów:
– zespół instrumentalny (dęty i smyczkowy) PSM I st.
– chór PSM I st.
– chór PSM II st.
– orkiestra PSM II st.
– big-band.

Pozostałe przedmioty realizowane będą w niezmienionej formie.

***

KOMINIKAT

Informuję, iż decyzją Ministra Edukacji Narodowej kształcenie na odległość jest kontynuowane do dnia 26 czerwca br.

Estera Manderla Dyrektor ZPSM w Żorach

Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 26 czerwca br. – komunikat MEN Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

***

Zasady pracy szkoły od 1 czerwca 2020 (skrót Wewnętrznych procedur bezpieczeństwa w warunkach pandemii COVID-19 w ZPSM w Żorach)

Odnosząc się do treści zamieszczonych dnia 15 maja br. Rozporządzeń MEN oraz Komunikatu CEA z dnia 22 maja br., podaję kilka informacji organizacyjnych. Od 1 czerwca uczniowie klas dyplomowych mogą umawiać się na konsultacje z nauczycielami przedmiotów głównych i akompaniatorami, w pozostałych przypadkach zajęcia będą prowadzone jak dotychczas w formie zdalnej. Konsultacje dla dyplomantów będą odbywać się zgodnie z ustalonym harmonogramem. Konsultacje  z uczniami będą przebiegały w oparciu o wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół w związku z pandemią koronawirusa. Wszystkie osoby przebywające w Szkole zobowiązane są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny. Informacje na temat badania przydatności do PSM I st. oraz egzaminów wstępnych do PSM II st. zostaną umieszczone w najbliższym czasie w zakładce „rekrutacja”. UCZNIU!  (DOTYCZY WYŁĄCZNIE UCZNIÓW KLAS 6 PSM II st., PRZYCHODZĄCYCH NA KONSULTACJE!)
 1. Nie przychodź do Szkoły, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 2. Jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt odpowiednio wcześniej nauczycielowi.
 3. W przedsionku obowiązkowo zdezynfekuj ręce, pamiętaj o obowiązku zakrywania ust i nosa.
 4. Spokojnie poddaj się pomiarowi temperatury ciała. Jeżeli chorujesz przewlekle i stale masz podwyższoną temperaturę, poinformuj wcześniej o tym Szkołę (najlepiej telefonicznie lub mailowo) i uzgodnij sposób postępowania.
 5. Z uwagą wysłuchaj i zastosuj się do zasad bezpieczeństwa obowiązujących w Szkole, które przedstawi nauczyciel.
 6. Bezwzględnie stosuj się do wszystkich poleceń i wytycznych dyrektora lub nauczyciela.
 7. Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
 8. Zapoznaj się z dostępnymi materiałami z zasadami prawidłowego mycia rąk (plakaty dostępne w każdej toalecie) oraz instrukcją dezynfekcji rąk (dostępną przy każdym dozowniku z płynem do dezynfekcji).
 9. Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.
 10. Jeżeli korzystałeś z rękawiczek ochronnych, zużyte wyrzuć do specjalnie oznaczonych koszy na śmieci .
 11. Bezwzględnie nie wchodź do pomieszczenia wyłączonego z użytkowania – jest odpowiednio oznaczone: POKÓJ IZOLACJI.
 12. Jeśli poczujesz się źle, natychmiast zgłoś to nauczycielowi.
 13. Informuj nauczyciela o wszelkich nietypowych sytuacjach.
Życzę wszystkim dużo zdrowia, sił i wytrwałości ! Estera Manderla

***

KOMUNIKAT

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej, szkoła jest zamknięta do 7 czerwca, a nauka kontynuowana w formie zdalnej. Zachęcam do zapoznania się z nowymi komunikatami MEN i CEA (stan na 18 maja): https://cea-art.pl/. Terminy badań przydatności, egzaminów wstępnych do II stopnia oraz egzaminów dyplomowych, zostaną podane w najbliższym czasie. Z poważaniem: Estera Manderla Dyrektor ZPSM w Żorach

***

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice i Nauczyciele!

Do 24 maja b. r. została przedłużona przerwa w nauczaniu stacjonarnym. Do tego czasu nauka nadal będzie odbywać się na odległość, w systemie zdalnym. Aby ułatwić komunikację, został uruchomiony dla rodziców dziennik elektroniczny MobiReg. Zostały wysłane do Państwa e-maile z zaszyfrowanymi loginami i hasłami oraz informacjami, jak należy nadal postępować w celu uruchomienia dostępu do e-dziennika. Na stronie internetowej szkoły https://szkolamuzyczna.eu/zdalne-nauczanie/, znajdą Państwo wszelkie informacje, dotyczące tego typu nauczania w ZPSM w Żorach. W razie jakichkolwiek pytań, bądź wątpliwości, mogą Państwo kontaktować się bezpośrednio ze mną, sekretariatem (wszelkie dane kontaktowe podane są na stronie internetowej szkoły), nauczycielami instrumentów głównych (w trakcie lekcji prowadzonych on-line, telefonicznie) lub pozostałymi nauczycielami – poprzez „maile klasowe” lub dziennik elektroniczny. Zwracam się również z ogromną prośbą o utrzymywanie stałego kontaktu z nauczycielami instrumentów głównych i przedmiotów ogólnomuzycznych. Nadal funkcjonują „maile klasowe”, na które przesyłane są informacje i zadania dotyczące przedmiotów teoretycznych, chórów i orkiestr. Niecodzienna sytuacja, w jakiej się wszyscy znaleźliśmy stawia przed nami kolejne wyzwania, którym na bieżąco próbujemy sprostać, ale uruchamia także nowe obszary kreatywności. Nauczyciele i uczniowie nagrywają krótkie filmiki, na których prezentują swoje instrumenty, wiem też, że uczniowie, przy wsparciu absolwentów i nauczycieli szykują dla nas muzyczną niespodziankę! 😉 Tak  więc gorąco zachęcam do śledzenia strony internetowej szkoły i szkolnego profilu na facebooku, a jeśli któreś z naszych działań szczególnie się Państwu spodoba, prosimy o udostępnianie! Życzę wszystkim dużo zdrowia, spokoju i siły, na ten nietypowy czas! Kochani uczniowie, tęsknimy za Wami – szkoła bez Was jest cicha, pusta i smutna! ;( Estera Manderla Dyrektor ZPSM w Żorach

***

Komunikat CEA z dn. 27 kwietnia 2020 Kliknij

***

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,

informuję, że dzień 30.04.2020 r. (czwartek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

Z poważaniem: Estera Manderla Dyrektor ZPSM w Żorach

***

Komunikat z dnia 22 kwietnia 2020 Kliknij

***

Szanowni Państwo,

Przypominam, że od 9 do 14 kwietnia br. w szkołach będzie trwać wiosenna przerwa świąteczna. W czwartek, 9 kwietnia i piątek, 10 kwietnia oraz 14 kwietnia b. r. szkoły nie prowadzą zajęć dydaktyczno-wychowawczych z uczniami w formie kształcenia na odległość. Do dnia 26 kwietnia br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty oraz kontynuowane kształcenie na odległość – to przepis ujęty w podpisanym 9 kwietnia br. rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej. Terminy egzaminów dyplomowych zostaną podane po komunikacie Ministerstwa. Z poważaniem: Estera Manderla Dyrektor ZPSM w Żorach

***

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że od 9 do 14 kwietnia br. w szkołach będzie trwać wiosenna przerwa świąteczna. W czwartek, 9 kwietnia i piątek, 10 kwietnia b. r. szkoły nie będą prowadzić zajęć dydaktyczno-wychowawczych z uczniami w formie kształcenia na odległość. Z uwagi na ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty ustalone obecnie do dnia 10 kwietnia 2020 r., dalsze informacje w kwestii organizacji pracy szkół i placówek artystycznych będą podawane na bieżąco. Informacja na ten temat została opublikowana na stronie:
Komunikat CEA w sprawie wiosennej przerwy świątecznej
Z poważaniem: Estera Manderla Dyrektor ZPSM w Żorach

***

Poradnik UODO

Część 1 Część 2

***

Bezpieczeństwo w internecie Pobierz

***

Szczegóły

***

 KOMUNIKAT

Szanowni Rodzice i Nauczyciele, Drodzy Uczniowie! Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, odpowiadając za organizację realizacji zadań szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w oparciu o przepisy przedmiotowego rozporządzenia, Dyrektor ZPSM w Żorach wdraża rozwiązania przewidziane przez powyższe rozporządzenie:
 1. przekazanie uczniom, rodzicom i nauczycielom informacji o sposobie i trybie realizacji zadań szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania – korzystanie z wszelkich dostępnych form komunikacji zdalnej przez wszystkich pracowników szkoły oraz wszelkich dostępnych form zdalnego kształcenia przez nauczycieli po uprzednim ich ustaleniu z uczniami lub ich rodzicami; zobowiązuje się uczniów do udziału w ustalonych formach zdalnego kształcenia, stosowania się do zaleceń nauczycieli, sprawdzania poczty elektronicznej oraz tzw. „maili klasowych” i wiadomości w dzienniku elektronicznym – w chwili udostepnienia oraz udzielania nauczycielom informacji zwrotnej
 2. koordynacja współpracy nauczycieli z uczniami lub rodzicami, z uwzględnieniem potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych dzieci i uczniów – wytyczne dyrekcji w tym zakresie kadra kierownicza przekazuje nauczycielom; uczniowie lub ich rodzice zgłaszają swoje potrzeby bezpośrednio nauczycielom; ewentualnie nauczyciele zgłaszają potrzeby i problemy swoich uczniów kierownikom sekcji i wspólnie z nimi wypracowują rozwiązania.
 3. ustalenie, we współpracy z nauczycielami, tygodniowego zakresu treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych klasach – zalecenie nauczycielom równomiernego podziału na tygodnie ustalonego miesięcznego/semestralnego rozkładu materiału nauczania; kontaktowanie się nauczycieli z uczniami w terminach odpowiadających tygodniowemu rozkładowi zajęć; uczulanie nauczycieli przez dyrekcję na problem przeciążenia uczniów samodzielną pracą w zakresie szkoły ogólnokształcącej.
 4. ustalenie, we współpracy z nauczycielami, sposobów monitorowania postępów uczniów oraz sposobów weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach – po dyskusji nauczycieli w poszczególnych sekcjach, a także kierowników sekcji z dyrekcją ustalono sposoby weryfikacji postępów – łączenie się w tym celu z uczniem on-line za pomocą komunikatorów lub programu Zoom, ocenianie przesłanych przez uczniów nagrań lub samodzielnie odrobionych zadań, bieżące informowanie zapewnia dziennik elektroniczny oraz konsultacje z nauczycielami.
 5. ustalenie warunków i sposobów przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz ustalenie warunków, sposobów i terminów przeprowadzania egzaminów dyplomowych – sprawdzian wiadomości i umiejętności, egzaminy dyplomowe, klasyfikacyjne, w tym klasyfikacyjne w ramach ITN oraz poprawkowe zostaną przeprowadzone, gdy minie zagrożenie związane z epidemią COVID-19; w razie przedłużenia okresu czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły dyrekcja ustali warunki, sposoby oraz terminy przeprowadzania poszczególnych egzaminów; z uwagi na zawieszenie artykułu 44zg ust 2 Ustawy o systemie oświaty oraz § 14 Rozporządzenia MKiDN w sprawie oceniania i klasyfikowania w szkołach artystycznych ocena roczna z przedmiotu głównego nie jest wystawiana w trybie egzaminu promocyjnego lub końcowego, lecz ocenę tę wystawia nauczyciel.
 6. ustalenie sposobów dokumentowania realizacji zadań szkoły – wpisy w dzienniku elektronicznym, korespondencja elektroniczna dyrekcji z kierownikami sekcji oraz kadry kierowniczej z nauczycielami
 7. wskazanie, we współpracy z nauczycielami, źródeł i materiałów niezbędnych do realizacji zajęć, w tym materiałów w postaci elektronicznej, z których uczniowie lub rodzice mogą korzystać –przekazywanie uczniom informacji o źródłach i materiałach niezbędnych do realizacji zadań na stronie internetowej szkoły, w „mailach klasowych”, na profilu fb szkoły; odsyłanie uczniów i nauczycieli do materiałów udostępnianych na funpage’u CEA, umieszczenie listy wartościowych platform edukacyjnych na stronie internetowej szkoły
 8. zapewnienie każdemu uczniowi lub rodzicom możliwości konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia oraz przekazanie informacji o formie i terminach tych konsultacji; konsultacje są możliwe 1 raz w tygodniu, po uprzednim ustaleniu godziny konsultacji – kontakt mailowy, telefoniczny lub przez wybrane komunikatory.
Życzę wszystkim dużo zdrowia, siły i spokoju ! Mam nadzieję, że kontakt z Muzyką przyniesie Wam, Drodzy Uczniowie wiele radości, pozwoli choć na chwilę „oderwać się” od trudnej rzeczywistości, pomoże rozwijać pasje i poszerzać horyzonty! Żywię nadzieję, że niedługo się spotkamy! Estera Manderla Dyrektor ZPSM w Żorach

***

KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ W ZPSM  W ŻORACH

Drodzy Uczniowie, Rodzice i Nauczyciele! w związku z rozpoczęciem w naszej szkole kształcenia na odległość, od dnia 25 marca wdrażamy szereg rozwiązań, o których mowa w komunikacie Dyrekcji  „Wdrożenie rozwiązań organizacji realizacji zadań szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość od 25 marca 2020 r”. Oto najważniejsze informacje na ten temat, a także praktyczne wskazówki i wytyczne w tym zakresie:
 • od dnia 25 marca odbywać się będą  WSZYSTKIE ZAJĘCIA – OPRÓCZ ZAJĘĆ Z „ZESPOŁU MUZYKI ROZRYWKOWEJ II st. („Big – band” II st.) – zgodnie z obowiązującym szkolnym planem nauczania (także zajęcia z akompaniatorem, chór czy orkiestra)
 • obecnie trwają prace nad tym, aby umożliwić Państwu dostęp do dziennika elektronicznego. Będziemy się z Państwem kontaktować w tej sprawie (najprawdopodobniej po 10 kwietnia b. r.)
 • zostały założone tzw. „maile klasowe”, do których otrzymacie (droga elektroniczną lub telefoniczną) Państwo loginy i hasła
 • nauczyciele ustalą z uczniami lub – w przypadku młodszych uczniów – ich rodzicami formę zdalnego nauczania i kanał komunikacji (np. kontakt telefoniczny, e-mail, wiadomości w e-dzienniku, komunikatory typu Messenger, WhatsApp, Skype, program do telekonferencji typu Zoom)
 • na zajęciach zdalnych uczniów będą wpisywane obecności uczniom, z którymi udało się skontaktować – sposób sprawdzania obecności zależeć będzie od przyjętej formy zdalnego nauczania i kanału komunikacji, o czym poinformują pedagodzy.  Bierzemy pod uwagę, iż nie każdy uczeń zdąży się skontaktować lub zalogować na „maila klasowego” w odpowiednim czasie – wówczas w dzienniku zostanie wpisana „inna obecność”. W przypadku braku kontaktu z uczniem lub rodzicem dzieci młodszych w ciągu trzech kolejnych zajęć dyrekcja zobowiązuje nauczycieli o powiadomieniu o tym fakcie przez dziennik elektroniczny lub e-mail służbowy.  Dyrekcja zobowiązuje również uczniów (w przypadku uczniów młodszych – ich rodziców) do potwierdzania otrzymania każdej wiadomości od nauczyciela np. w formie krótkiego komunikatu:
 przyjęłam/przyjąłem wiadomość
 • w trosce o równomierne obciążenie uczniów obowiązkami szkolnymi dyrekcja zaleca nauczycielom kontaktowanie się z dziećmi/młodzieżą w porze zajęć – zgodnie z zatwierdzonym tygodniowym podziałem godzin, a gdy to jest niemożliwe – w porze ustalonej z rodzicami ucznia
 • uczniowie i rodzice przekazują swoje potrzeby, prośby i sugestie bezpośrednio nauczycielom prowadzącym zajęcia; w razie potrzeby nauczyciele przekazują te sygnały kierownikom sekcji i wspólnie z nimi wypracowują rozwiązania
 • w celu weryfikacji postępów ucznia oraz ich oceny nauczyciele mogą łączyć się z uczniem on-line za pomocą wymienionych wcześniej komunikatorów lub programu Zoom, zlecić uczniom przesłanie nagrań lub samodzielnie odrobionych zadań
 • nie odbędą się egzaminy promocyjne (PSM I i II st.) i końcowe (ostatnie klasy PSM I st.), co oznacza, że oceny z przedmiotu/instrumentu głównego wystawią nauczyciele
 • egzaminy DYPLOMOWE oraz KLASYFIKACYJNE dla uczniów objętych indywidualnym tokiem nauki (ITN), a także ewentualne inne egzaminy (klasyfikacyjne, poprawkowe) będą mogły być przeprowadzone dopiero, gdy minie zagrożenie związane z epidemią COVID-19. Warunki i tryb ich przeprowadzenia ustali Dyrektor szkoły
 • konsultacja rodziców z nauczycielami jest możliwa 1 raz w tygodniu, za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie lub za pośrednictwem innych wybranych komunikatorów. Godziny konsultacji będą ustalane indywidualnie
 • jednocześnie dyrekcja prosi rodziców/opiekunów prawnych uczniów o stworzenie im możliwie jak najlepszych warunków do pracy w domu (wydzielone pomieszczenie, przygotowany, odpowiednio ustawiony sprzęt), umożliwienie ćwiczenia na instrumencie w miarę możliwości o stałych porach (jak dotychczas), zachęcanie dzieci/młodzieży do kontaktu i współpracy z nauczycielem, pomocy w realizacji nagrań, monitorowania realizacji zadań domowych w wyznaczonych terminach, bieżącej kontroli maili klasowych, a w momencie udostepnienia: e-dziennika oraz śledzenia aktualności na stronie ZPSM.

***

Komunikat Dyrektora ZPSM

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 i przepisami wydanymi na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, informuję, że: 1. Od 25 marca 2020 szkoła realizuje nauczanie na zasadzie pracy zdalnej. 2. Sugerowany sposób komunikacji z sekretariatem i dyrektorem to forma elektroniczna adres mail: dyrektor@szkolamuzyczna.eu, kontakt@szkolamuzyczna.eu, psmzory@wp.pl lub telefoniczna; nr tel. 699 938 876. 3. Szkoła jest dostępna w trybie nadzwyczajnym w godzinach: 9:00 – 13:00. 4. Od 25 marca realizowana będzie podstawa programowa kształcenia w zakresie wszystkich przedmiotów w systemie pracy zdalnej, oprócz przedmiotu „Zespół muzyki rozrywkowej” („Big-band” II st.). 5. Szczegółowe zasady kształcenia na odległość: a) nauczyciel ma obowiązek utrzymywania kontaktu z każdym uczniem zgodnie z planem tygodniowym; konieczny jest zapis w dzienniku elektronicznym (obecność, temat i metoda pracy – forma komunikacji), b) w przypadku braku komunikacji (okres trzech kolejnych lekcji) nauczyciel ma obowiązek zgłoszenia tego faktu dyrektorowi poprzez e-mail dyrektor@szkolamuzyczna.eu, c) sugerowany sposób komunikacji nauczyciela z uczniem i rodzicami to kontakt mailowy, telefoniczny; dopuszczalne są także inne formy komunikacji, d) praca ucznia podlega ocenie; nauczyciel monitoruje postępy uczniów, weryfikuje wiedzę i umiejętności ucznia, wystawia ocenę w e-dzienniku (minimum jedna na miesiąc).

Z poważaniem Estera Manderla Dyrektor ZPSM w Żorach

***

Drodzy uczniowie! W ramach nauki na odległość proponujemy skorzystanie z audycji telewizyjnych oraz platform internetowych. Wśród różnorodnych propozycji znajdują się materiały przeznaczone dla uczniów szkół muzycznych. Oto przykłady: Czwartek, 19 marca Godz. 14:15 Śladami wielkich kompozytorów – Śladami Beethovena, cykl dokumentalny (2012), 50 min.;  Piątek, 20 marca Godz. 15:05 Śladami wielkich kompozytorów – Śladami Offenbacha, cykl dokumentalny (2012), 50 min.;    Specjalne kolekcje dla dzieci i młodzieży na TVP Vod Kolekcja z dziedziny kultury “Kulturalny rock szkolny”  https://vod.tvp.pl/kolekcja/kulturalny-rock-szkolny,47077594   Zobaczcie ile ciekawych propozycji znajduje się w NINATECE. Z 1689 samych pozycji muzycznych tam zamieszczonych każdy znajdzie coś ciekawego dla siebie.  https://ninateka.pl/filmy/muzyka   Koniecznie odwiedźcie stronę Serwis Muzykoteka Szkolna  http://www.muzykotekaszkolna.pl/   Pamiętajcie również o ćwiczeniu utworów na instrumentach. W razie pytań kontaktujcie się ze swoimi nauczycielami.   Wszystkim, którzy lubią czytać i słuchać oraz rozwiązywać zagadki muzyczne polecamy strony: – dla starszych uczniów: https://epodreczniki.pl/ksztalcenie-ogolne/szkola-ponadpodstawowa/historia-muzyki – dla młodszych i starszych: https://epodreczniki.pl/ksztalcenie-ogolne/szkola-podstawowa/muzyka – dla wszystkich: http://www.dur-moll.pl
Skip to content