KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA WIZERUNKU (MONITORING WIZYJNY)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w postaci wizerunku jest Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Żorach, ul. Dworcowa 6, 44-240 Żory. Kontakt z administratorem jest możliwy także za pomocą adresu mailowego: kontakt@szkolamuzyczna.eu,
 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Elżbieta Borgosz. Kontakt z inspektorem jest możliwy za pomocą adresu mailowego: iodo@szkolamuzyczna.eu.
 3. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w celu:
  a) rejestracji zdarzeń, celem zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym w budynku oraz najbliższym otoczeniu budynku Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Żorach,
  b) zapewnienia bezpieczeństwa infrastruktury i zasobów należących do Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Żorach,
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
  inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z administratorem przetwarzają jego dane osobowe w celu realizacji zadań serwisowych urządzeń rejestrujących,
 5. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku przechowywane będą maksymalnie przez okres 30 dni,
 6. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:
  a) dostępu do nagrań w uzasadnionych przypadkach,
  b) informacji o istnieniu monitoringu, jego celach, zakresie itp.,
  c)usunięcia i ograniczenia przetwarzania danych,
  d) anonimizacji wizerunku,
  e) przetwarzania wizerunku przez ograniczony czas,
  f) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

W celu skorzystania oraz uzyskania informacji dotyczących praw określonych powyżej (lit. a-f) należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych.

 1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Skip to content