HISTORIA SZKOŁY

 

Początki istnienia szkoły muzycznej w Żorach sięgają 1990 roku. W tym to właśnie czasie rybnicki muzyk Grzegorz Mielimąka uzyskał zgodę Ministerstwa Kultury i Sztuki oraz miejskich radnych z ówczesnym prezydentem Janem Huzarewiczem na powołanie nowej placówki dydaktyczno–artystycznej. Powstaje Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia, a jej inicjator zostaje mianowany pierwszym dyrektorem. W inauguracyjnym roku szkolnym 1990/91 naukę podjęło 63 uczniów, a 13 spośród nich uczyło się w muzycznym przedszkolu.

H3 Pierwsza siedziba szkoły mieściła się na osiedlu Księcia Władysława w budynku zaadaptowanym po przedszkolu. Dysponowano wówczas 9 pomieszczeniami dydaktycznymi, co zabezpieczało potrzeby szkoły dla pierwszego roku nauki w działach dziecięcym i młodzieżowym. Dla miejscowych dzieci była to bardzo cenna inicjatywa. Chcąc podjąć naukę gry na instrumencie i rozwijać się w kierunku muzycznym nie musiały dojeżdżać do szkół muzycznych w innych miastach. W następnych latach przybywały kolejne roczniki uczniów, powiększało się także grono pedagogiczne o nauczycieli – instrumentalistów różnych specjalności. Po pierwszym roku działalności w 1991 roku funkcję dyrektora szkoły objęła pianistka Jadwiga Barańska, która piastowała ją aż do roku 2002. Kolejni absolwenci szkoły chcąc kontynuować naukę byli zmuszeni do uciążliwych dojazdów do szkół oddalonych o kilkadziesiąt kilometrów od Żor. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom p. dyrektor Jadwiga Barańska podjęła inicjatywę utworzenia szkoły średniej. Wraz z poparciem władz miasta i prezydenta Zygmunta Łukaszczyka doprowadziła do powołania nowej placówki. Akt założycielski został podpisany w dniu 7 marca 1997 roku. Ta nowa jednostka organizacyjna finansowana przez gminę Żory przyjęła nazwę Samorządowej Szkoły Muzycznej II stopnia. Nadzór merytoryczny sprawowało Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie. Od tej pory dwa poziomy szkolnictwa muzycznego: podstawowy i średni na stałe wpisują się w krajobraz istniejących już żorskich szkół.
Szkoły muzyczne przyciągały coraz większą liczbę dzieci i młodzieży z miasta, jak i z okolicznych mniejszych miejscowości. Skromne warunki lokalowe przy jednoczesnym wzroście liczby uczniów zrodziły potrzebę zmiany siedziby. Decyzja w tym względzie zapadła w rok później, 7 stycznia 1998 roku. W sprawę pozyskania nowego budynku zaangażowana była p. dyrektor Jadwiga Barańska przy pełnym zrozumieniu i przychylności Rady Miasta i prezydenta Zygmunta Łukaszczyka. W rezultacie tych działań obydwie placówki przeniesiono z osiedla Ks. Władysława
do zabytkowego budynku po Szkole Podstawowej nr 12 przy ul. Dworcowej 6, w którym mieszczą się po dziś dzień. Przeprowadzkę poprzedził remont i adaptacja nowej siedziby dla potrzeb kształcenia muzycznego.
Kolejne lata działalności pokazały, iż położenie szkoły w budynku w centrum miasta było niezwykle trafione i dużo dogodniejsze dla dzieci i rodziców. W związku z tym powiększała się stale liczba uczniów klas instrumentalnych, a wkrótce okazało się ponownie, że i ten budynek jest docelowo niewystarczający. W najbliższym sąsiedztwie szkoły położony był obiekt należący do referatu ekonomicznego Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Żorach. Wówczas, z końcem lat 90., zrodził się pomysł pozyskania tej nieruchomości oraz przystosowania jej do potrzeb dydaktycznych szkoły. Realne szanse na jego wprowadzenie zaistniały w momencie, gdy pojawiła się możliwość pozyskania środków z dotacji Unii Europejskiej. Było to w sierpniu 2003 roku. Ówczesny prezydent miasta Waldemar Socha złożył wniosek o pozyskanie funduszy z unijnych dotacji na modernizację i rozbudowę szkoły. Do współpracy nad tym projektem przyłączył się piastujący w tych latach urząd dyrektora szkoły Jacek Świtacz. Realizacja remontu i powiększenia obiektu zajęła jednak kilka lat.
W 2005 roku dyrekcję szkoły objęła Zofia Mańka-Błaszczyk, która kontynuowała wraz z władzami miasta starania o zatwierdzenie projektu. Ostatecznie został on pozytywnie rozpatrzony w 2009 roku. Kolejnym etapem działań były decyzje dotyczące wykonawcy prac remontowo – budowlanych i zatwierdzenie planu realizacji. W trakcie prac wykonawczych nauka w szkole odbywała się zgodnie z harmonogramem pracy szkoły, rozwijało się życie koncertowe, uczniowie startowali w licznych konkursach i zdobywali sukcesy. Budynek szkolny w tym czasie zyskiwał nowe oblicze.

Zmodernizowany i wyremontowany budynek przy ul. Dworcowej 6

Projekt zakładał połączenie obydwu budynków zewnętrznym łącznikiem wraz z klatką schodową i przeszkloną windą, zapewniającą dostęp dla osób niepełnosprawnych. W trakcie prac okazało się, że budynek po referacie ekonomicznym wymaga całkowitego wyburzenia, został więc od nowa wybudowany. W łączniku między budynkami znajduje się obecnie bufet, który jest także miejscem spotkań integrujących społeczność szkolną w przerwach międzylekcyjnych.
H7W zabytkowym budynku wszystkie pomieszczenia i korytarze odnowiono i zmodernizowano. W efekcie końcowym powstało 25 sal lekcyjnych, sala kameralna z podestem koncertowym i pomieszczeniem dla artystów. Zaprojektowano nowy, przestronny sekretariat i gabinety dyrektorów. Na potrzeby zajęć lekcyjnych zagospodarowano również poddasze i pomieszczenia piwniczne. Ponadto przysposobiono pomieszczenia na magazyny, archiwum i szatnie. Nowe oblicze zyskało też otoczenie szkoły. Wybudowano dwa parkingi: dla rodziców uczniów oraz oddzielny dla nauczycieli.

Przed szkołą zaprojektowano przyjazne miejsce do odpoczynku bogate w zieleń z H8kwiatami oraz ławkami.
Działania na rzecz rozbudowy i modernizacji szkoły poszerzono o nowe instrumentarium oraz unowocześnienie wyposażenia klas do nauki przedmiotów teoretycznych. Dzięki zaangażowaniu nauczycieli w salach do zajęć zbiorowych zainstalowano dwa systemy multimedialne audio – wideo dostosowane do współczesnych wymagań edukacyjnych. Było to możliwe dzięki pozyskaniu dodatkowych funduszy z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.H10Sala teoretyczna przed i po remoncie

Dwuletnia inwestycja została sfinalizowana uroczystym otwarciem zmodernizowanej i wyremontowanej szkoły muzycznej w październiku 2012 roku. Przed historycznym przecięciem wstęgi i zwiedzaniem budynku odbył się w Miejskim Ośrodku Kultury  H11koncert Żorskiej Orkiestry Kameralnej Camerata Sariensis z uczniami w roli solistów. Uroczystość zaszczycili znamienici goście: przedstawiciel Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzędu Marszałkowskiego, Wojewoda Śląski, Prezydent Miasta Żory, Wizytator Centrum Edukacji Artystycznej, rektorzy Akademii Muzycznej w Katowicach, żorscy radni, dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół i wiele innych osobistości. Uroczystość zbiegła się z obchodami 15-lecia Samorządowej Szkoły Muzycznej II stopnia oraz 5-lecia Żorskiej Orkiestry Kameralnej.

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonują: przedstawiciel Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego –
Mariola Wiśniewska
oraz Prezydent Żor – Waldemar Socha

  

W I połowie 2012 roku obecna p. dyr. Zofia Mańka-Błaszczyk podjęła starania o utworzenie Zespołu Szkół podległego Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. H12Działania te były wieloetapowe, a ich finalizacja przypadła na dzień 1 stycznia 2014 roku. Od tego dnia szkoły obydwu szczebli zostały połączone i istnieją pod nową nazwą: Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Żorach. W związku z tą zmianą pozyskano dodatkowe etaty, co umożliwiło powiększenie kadry pedagogicznej.
Bogata, 25-letnia historia szkoły muzycznej w Żorach, jej ciągły rozwój i przemiany są dowodem z jednej strony na aktywne i zaangażowane działanie ekipy kierowniczej oraz grona pedagogicznego, z drugiej zaś na rosnące zainteresowanie społeczeństwa kształceniem muzycznym i obcowaniem z wysoką kulturą na co dzień. Z pewnością jednak bez wsparcia władz miasta nie byłaby ona tak znaczącą jednostką kulturalną w mieście, jaką stała się obecnie.

H13

Skip to content